top of page

Personuppgiftspolicy

Här förklarar vi på ett enkelt sätt hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter på Klarvy.se. Vi beskriver också dina valmöjligheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter. Integritetspolicyn vänder sig specifikt till dig som besöker vår webbplats. Det är viktigt att komma ihåg att vi är en vårdinrättning och därför följer både GDPR och Patientdatalagen.

Hur behandlas personuppgifter?

Här förklaras typer av uppgifter som kan behandlas och i vilket syfte. Dessutom hur de samlas in och hur länge vi sparar dessa.

Att komma i kontakt med oss (ex. tidsbokning, övriga frågeställningar i formulär)

För att vi ska kunna kontakta dig behöver vi samla in ditt namn, mejl och telefonnr. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra våra åtaganden som vårdgivare. Uppgifterna sparas i sin tur i vårt patientjournalsystem enligt Patientdatalagen. Lär mer i patientinformation.

Rekommendationer

Vi samarbetar med oberoende part (www.trustpilot.se) för insamling av rekommendationer/omdömen. Dessa agerar som personuppgiftsbiträde.

Webbstatistik
Vi samlar in loggar som innehåller identifierare (med hjälp av Google Analytics). Vi samlar in detta för att se hur vår webbsida används och för att kunna förbättra användarupplevelesen på vår hemsida. Uppgifter som samlas in avidentifieras och sparas heller inte i vårt system.

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Policyn gäller endast hur vi samlar in data på vår webbsida, resterande ser du under stycket patientinformation.

Cookies och andra liknande tekniker.

Cookies är små textfiler som skapas på din dator. Den innehåller information som gör att webbplatsen kan känna igen dig.

Detta använder vi för att samla in webbstatistik. Nedan ser du vilka slags cookies som kan förekomma:

Google Analytics. Permanent cookie som förfaller två år efter att den skapades eller senast uppdaterades.

Google Analytics. Tillfällig cookie som förfaller 10 minuter efter att den skapades eller senast uppdaterades.

Google Analytics. Tillfällig cookies för att särskilja olika besökare från varandra. Den förfaller 24 timmar efter att den skapades eller senast uppdaterades.

Tillfällig cookie för att särskilja olika besökare från varandra. Den tas bort när du stänger din webbläsare.

Facebook Pixel ID/cookie används för att särskilja olika besökare på webbplatsen samt direktmarknadsföra via Facebooks kanaler. 

 

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Webbplatsen kommer fortfarande vara funktionsduglig för dig, viss funktionalitet kan komma att förändras när du blockerar eller raderar dina coookies.  För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka 

www.aboutcookies.org 

eller www.allaboutcookies.org.

Google analytics erbjuder även dig att när som helst kunna gå ur deras spårning länk.

Delar ni mina personuppgifter med någon annan?

Om inte vi är skyldiga enligt rättsliga förpliktelser eller att vi har fått ditt samtycke till ett utlämnande, så kommer vi inte dela, överföra, överlåta eller sälja dina uppgifter (om inte det täcks av denna policy).

Dina rättigheter:

  • Rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig.

  • Rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

  • Rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

  • Rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

  • Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

  • Rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

  • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

  • Rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

 

Vill du använda någon av dessa rättighet skickar du oss ett meddelande. Vid klagomål så kan du kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Om vi gör ändringar i denna policy och du berörs kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan. Om ändringarna är mer omfattande kommer vi att kontakta dig och om så krävs be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vårda Österlen AB (556711-9770)

Hur kontaktar du oss?

www.klarvy.se har ett dataskyddsombud. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på marcus@klarvy.se.

PATIENTINFORMATION

Med Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen innebär det särskilt att vi har stora åtaganden inom vården  för att kunna ge dig en så god, säker och trygg vård. Så varje gång du kontaktar oss kommer vi att registrera personuppgifter om dig. Det är för du som patient och vi som verksamhet skall kunna få en så god kvalitet i din behandling/hälsa.

HUR BEHANDLAR VI DETTA?

För varje patient är vi skyldiga att föra en journal. Den kan innehålla uppgifter som bakgrund till din vård, uppgifter om diagnos, åtgärder och uppgifter om vilka som har antecknat i din journal. Detta är för din egen skull, din behandling och för vår verksamhets uppföljning i syfte att förbättra vår vård.

En del av detta är vi även skyldiga att rapportera till försäkringskassan och nationella register. Även om du inte har gett oss ditt samtycke har vi rätt att registrera detta i hälso- och sjukvårdsregister.

När du bokar via vår webbplats eller telefon behöver vi för att göra tjänsten möjlig samla in ditt namn, mejladress och telefonnummer. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla våra förpliktelser som vårdgivare. Detta registreras i sin tur i våra patientjournalsystem (patiendatalagen).

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi följer allt enligt Patientdatalagen och dataskyddsförordningen. Det kan röra sig om minimikrav hur länge journalhandlingar om dig skall sparas.

VEM FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har sträng sekretess då vi är vårdgivare. Om vi inte är skyldiga enligt lag kommer vi inte ge ut dina personuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Ta del av patientjournalen

Är du patient hos oss så har du rätt till att begära ut din journal eller delar av den.

Rättelse eller radering av dina personuppgifter

Motsätter du någonting i din journal eller anser att information är oriktig har du rätt att få detta infört.   I vissa fall måste du kontakta Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO) – gäller främst borttagning av information.

Informationsåtkomst till din patientjournal

I elektroniska patientjournaler har du rätt att begära ut vilka som har tittat i din journal.

Spärrande av uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersform.

Invändningar mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Men eftersom vi tillhör en vårdverksamhet så ber vi dig se ovanstående ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Skadestånd och klagomål

Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du komma ha rätt till skadestånd. Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen.

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DE ANVÄNDS?

Vill du använda någon av dessa rättighet skickar du oss ett meddelande. Vid klagomål så kan du kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vårda Österlen AB (556711-9770)

Hur kontaktar du oss?

www.klarvy.se har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på marcus@klarvy.se.

Snart - men inte just nu - kan du klicka här. Just nu jobbar vi här bakom för att ge dig en fin sida med all info du behöver. Behöver du svar nu? Skicka post till info@klarvy.se eller ring oss på 0411 21 19 20.
 

bottom of page